caohoc 

 

daihoc

caodang 

 

 

trungcap

banner ktktld

Chú ý:

- Môn HTĐCB lớp OTO3K20 học bằng link sau: meet.google.com/syt-mdoo-mvd
- Môn AVCB1 các lớp CBMA3K20, NHKS3K20, Đ3K20, OTO3K20, TIN3K19 học chung link của lớp CBMA3K20.
- Môn THCB các lớp CBMA3K20, NHKS3K20, Đ3K20, OTO3K20 học chung link của lớp CBMA3K20.
- Môn AVCB1 2 lớp CBMA2K21, T2K21 học chung link của lớp CBMA2K21.

Học sinh theo dõi link học trực tuyến ở cuối bài viết.

TKB HKP TUAN 9 1

TKB HKP TUAN 9 2

TÊN LỚP LINK GOOGLE MEET
CBMA3K20 meet.google.com/hnv-drwx-fbm
NHKS3K20 meet.google.com/dim-nmvd-vzf
CBMA2K21 meet.google.com/gkc-vfng-mij
TIN3K20 meet.google.com/frd-jwni-xdd
Đ3K20 meet.google.com/yan-yfhr-nkp
OTO3K20 meet.google.com/vfn-tbhk-egm
CĐ ĐK10 meet.google.com/cqa-fine-avs

Chú ý:

- Môn GDQP các lớp CBMA3K20, NHKS3K20, Đ3K20, OTO3K20, TIN3K20 học chung link của lớp CBMA3K20.
- Môn TQDL 2 lớp CBMA3K20, NHKS3K20 học chung link của lớp CBMA3K20.
- Môn chính trị 2 lớp CBMA2K21, TIN2K21 học chung link của lớp CBMA2K21.

Học sinh theo dõi link học trực tuyến ở cuối bài viết.

TKB HKP TUAN 8 1

TKB HKP TUAN 8 2

TÊN LỚP LINK GOOGLE MEET
CBMA3K20 meet.google.com/hnv-drwx-fbm
NHKS3K20 meet.google.com/dim-nmvd-vzf
CBMA2K21 meet.google.com/gkc-vfng-mij
TIN3K20 meet.google.com/frd-jwni-xdd
Đ3K20 meet.google.com/yan-yfhr-nkp
OTO3K20 meet.google.com/vfn-tbhk-egm
CĐ ĐK10 meet.google.com/cqa-fine-avs
TIN2K21 meet.google.com/uuk-fiap-bhf

Chú ý:

- Môn CSDL lớp T3K21 học bằng link sau: meet.google.com/fxq-trqd-fam
- Môn chính trị các lớp CBMA3K20, NHKS3K20, TIN3K20, TIN3K21, Đ3K20, OTO3K20 học chung link của lớp CBMA3K20.
- Môn GDTC các lớp CBMA3K20, TIN3K19, OTO3K20 học chung link của lớp CBMA3K20.
- Các môn khác ở các lớp còn lại vẫn học theo thông tin đã gửi.

TKB HKP TUAN 7 1

TKB HKP TUAN 7 2

Link học cập nhật các lớp mới: 

CĐ QTKSK11 meet.google.com/cdd-kxef-adq   ktktld2022
CĐ ĐK10 meet.google.com/cqa-fine-avs   ktktld2022
TIN2K21 meet.google.com/uuk-fiap-bhf   ktktld2022
TA3K21 meet.google.com/opm-zgvv-tha   ktktld2022

 

Chú ý:  Link học online học sinh theo dõi ở cuối bài viết này.


- Môn PPXDTĐ 2 lớp CBMA3K20, NHKS3K20 học chung link của lớp CBMA3K20.


- Môn PL các lớp CBMA3K20, NHKS3K20, TIN3K19, OTO3K20 học chung link của lớp CBMA3K20.


- Môn CSVHVN các lớp CBMA3K20, NHKS3K20, CBMA2K21 học chung link của lớp CBMA3K20 

TKB HKP TUAN 6 1

TKB HKP TUAN 6 2

TÊN LỚP LINK GOOGLE MEET
CĐ ĐHTK11 meet.google.com/xcw-uisg-rgk
CBMA3K20 meet.google.com/hnv-drwx-fbm
NHKS3K20 meet.google.com/dim-nmvd-vzf
CBMA2K21 meet.google.com/gkc-vfng-mij
CĐ TINK11 meet.google.com/tgd-jsmw-tcf
TIN3K19 meet.google.com/nca-tkbx-fri
TIN3K20 meet.google.com/frd-jwni-xdd
TIN3K21 meet.google.com/rug-nswn-agv
Đ3K20 meet.google.com/yan-yfhr-nkp
OTO3K20 meet.google.com/vfn-tbhk-egm
CĐ QTKSK13 https://meet.google.com/cqj-ysbh-vxj
CĐ TINK13 meet.google.com/gxc-nxjo-oqj
CĐ KTK13 meet.google.com/wbf-ijus-rir
Page 9 of 38

Copyright © 2016 Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Lâm Đồng
Số 39  Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng